Munkavédelem

Munkavédelmi oktatás - Kockázatértékelés - Egyéni védőeszköz juttatás - Orvosi vizsgálat - Megelőzési stratégia - Üzembe helyezés

Címszavak, melyek tevékenységünket jellemzik

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Ha alkalmazottat vagy kölcsön munkaerőt foglalkoztat - akár feketén alkalmaz migránsokat -, gyakorlati oktatást folytat vagy társadalmi munka szervezője, illetve a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó, aki mást nem foglalkoztat, akkor a „1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről” (Mvt.) hatálya Önre is kiterjed. Ebben az esetben néhány kötelezettség mindenképpen vonatkozik Önre.

A Munkavédelmi törvény 9. § (1) szerint: "A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

Ha Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van akkor az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatást kell tarta(t)nia, és azt dokumentálnia.

A Munkavédelmi törvény 55. § szerint:

"(1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor 
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.


KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Önnek, tevékenységtől függetlenül, a munkavédelmi kockázatértékelést mindenképpen kötelező elvégeztetnie, mert

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról. [Mvt. 54. § (2)]

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki. Az 56. §-ban meghatározottak a kockázatértékelésben rögzítésre kerülhetnek. [Mvt. 54. § (3)]EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS

Ha a kockázatértékelés alapján egyéni védőeszközöket kell használni, Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie:

A Munkavédelmi törvény 56. § szerint: "Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül


ORVOSI VIZSGÁLAT

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően;
A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
- annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
- foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,
- … a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult. [Mvt. 49. § (1)]

Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és – a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározott munkakörökben (pl. a képernyős munkavégzésnél kétévente) - időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. Az alkalmassági vizsgálatokat a foglalkozás-egészségügyi orvossal kell elvégeztetni.

MEGELŐZÉSI STRATÉGIA

Önnek ki kell alakítania egy megelőzési stratégiát.

A Munkavédelmi törvény 54. § (1) g) szerint [A munkáltató kötelessége] "egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására

A Munkavédelmi törvény 2. § (3) szerint "Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg


MUNKAVÉDELMI SZEMPONTBÓL VESZÉLYES GÉPEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

A gépek üzembe helyezését Önnek kell írásban elrendelni, miután néhány további feltételnek eleget tett.
A Munkavédelmi törvény 21. § (1) szerint "Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).”
Veszélyes gépnek minősül az összes fűrészgép, marógép és gyalugép, targonca, daru, rakodógépek stb.
Az üzembe helyezés feltételei:
1. A villamos berendezés érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálata (hétköznapi nevén érintésvédelmi mérés), melyet új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni.
2. Munkavédelmi szempontú előzetes gépvizsgálat (munkavédelmi szakember végezheti).
(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy … a munkaeszköz, …. megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
(4) Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények (érintésvédelem), a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

Mvt. 21. § (7) veszélyes munkaeszközt … annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az üzemeltető munkáltató próba vagy kísérleti jelleggel - kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - legfeljebb 180 nap időtartamra üzemeltetheti.
3. A munkavédelmi üzembe helyezéshez szükséges a gépkönyv megléte, valamint a gyártói megfelelőségi nyilatkozat vagy megfelelőségi tanúsítvány, melyet független, akkreditált minősítő intézet adott ki.
(5) A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz vizsgálatán alapuló megfelelőségi tanúsítvány.
Mvt. 39. § (1) A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló, annak hiányában az üzemeltető köteles biztosítani.

4. Ezután öt évente biztonsági felülvizsgálatot kell szakirányú alapképzettségű munkavédelmi. szakemberrel végeztetni.

Szolgáltatásunk:
amit a legjobban tudunk

● A jogszabályokban meghatározott munkáltatói kötelezettségek végrehajtásának átfogó szakmai irányítása, ügyintézése.
● Kockázatértékelés a munkahelyeken, technológiák, munkakörök, műveletek, munkaeszközök, veszélyes anyagok esetében.
● A munkahelyek és munkaeszközök üzembe helyezés előtti szakvizsgálata, az üzemeltetői üzembe helyezés előkészítése.
● Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok végrehajtása.
● Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, a baleseti eljárás lefolytatása, súlyos munkabalesetek kezelése, a soron kívüli ellenőrzés végrehajtása.
● Munkavédelmi oktatás.
● Az egyéni védőeszköz juttatási rendjének kidolgozása.
● A munkahelyi szabályzatok, utasítások, nyilvántartások összeállítása.
● Együttműködés a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatással.

AJÁNLÁS

ÁNTSZ
ECHA
Munkaegészségügy (Dr. Kasza és fia)
ADR Mercurius Kft.

CÉGINFO

Székhely
6721 Szeged, Osztrovszky u. 27. 3/10.
Adószám: 14165683-2-06
Cégjegyzék: 06-09-011985
Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Copyright (c) 2016 - 2020 Szakács Péter | Jogi nyilatkozat