best website maker

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Legördít, kiválaszt, regisztrál és már meg is van!

LETÖLTHETŐ KIADVÁNYAINK

VESZÉLYES ÁRU KEZELŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

Elsősorban a korlátozott mennyiségben, az egy szállítóegységben szállított
összes veszélyes áru mennyiségéből adódó mentességgel szállítók részére.
Festékek, növényvédő szerek, műtrágya, üzemanyag szállítók, üzletkötők
részére ajánlott.

AZ EGY SZÁLLÍTÓEGYSÉGBEN SZÁLLÍTOTT ÖSSZES VESZÉLYES ÁRU MENNYISÉGÉBŐL ADÓDÓ MENTESSÉGEK

Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatási tematika a veszélyes áruk szállításával foglalkozók részére (16 oldal)

KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN CSOMAGOLT VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA

Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatási tematika a veszélyes áruk szállításával foglalkozók részére (60 oldal)

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV KÉSZÍTÉSE

A dokumentum kiterjed a SKET tartalmi és formai követelményeinek ismertetésére. Tárgyalja a SKET ellenőrzésének hatósági szempontjait és ismerteti a küszöbérték alatti üzemekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK

Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Magyarországon.

SEVESO RENDELET

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, a változások kiemelésével.

A BIZOTTSÁG (EU) 830/2015
RENDELETE

A REACH biztonsági adatlapok tartalmára vonatkozó legutolsó változtatása. A dokumentum piros színnel kiemeli a változásokat a 453/2010/EU rendelet II. mellékletéhez képest.

OKTATÁSI TEMATIKA

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és kémiai biztonsági oktatási tematika időszakos munkahelyi oktatáshoz.

EURÓPAI KIADVÁNYOK

Gyakorlati útmutatók az EU BookShop oldaláról

Nem kötelező érvényű útmutató azokról a gyakorlatban bevált módszerekről, amelyek a munkahelyi zajról szóló 2003/10/ek irányelv alkalmazására szolgálnak

Nem kötelező érvényű útmutató a 2006/25/EK irányelv végrehajtása során alkalmazható legjobb gyakorlatokhoz
(Mesterséges optikai sugárzás)

Nem kötelező jellegű útmutató a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimum követelményekről szóló 1999/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatához

Nem kötelező erejű útmutató a 2002/44/EK irányelv (vibráció a munkahelyen) végrehajtásának helyes gyakorlatához

Nem kötelező érvényű útmutató a 92/57/EGK irányelv értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos helyes gyakorlatokhoz „Az építkezésekről szóló irányelv”

Nem kötelező érvényű gyakorlati útmutatás  a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének  és biztonságának védelméhez (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része)

Rakományok rögzítése a közúti szállításban.
Útmutató a legjobb európai gyakorlathoz

Nem szokványos közúti szállítmányok szabályozása. Útmutató a legjobb európai gyakorlathoz

CTU "Cargo Transport Unit" - Packrichtlinien

Container Handbook - Cargo loss prevention from German marine insurers

Útmutató a biztonsági adatlapokhoz [ECHA]

International Guidelines on
Safe Load Securing for Road Transport [IRU]

SZÁLLÍTÁSI EGYEZMÉNYEK

saját helyünkről, vagy a hálóról innen-onnan

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke, A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) Melléklete

Európai Megállapodás a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról (ADN)

International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code

SZÉKHELY
6721 SZEGED,
Osztrovszky u. 27. 3/10.
IRODÁNK
6724 SZEGED
Pulz u. 46b. 202.

KAPCSOLAT
Email: info@toxichem.hu
Tel.: +36 (30) 999 77 82
Tel.: +36 (70) 63 93 483
Fax: +36 (62) 64 1213